Co si kladou za cíl terapeutické komunity

 • Podporovat rozvoj indivuality a vlastního tvůrčího potenciálu.
 • Podpořit procesy porozumění sobě samému a své vlastní životní cestě.
 • Upevňovat stávající vztahy mezi přáteli, v rodinách, v pracovním prostředí.
 • Zaměřit se na vyzdvihování vzorů chování, které jsou pro společnost přijatelné.
 • Brzdit nadbytečná vyhledávání odborné psychiatrické pomoci na úkor využívání vlastních schopností.
 • Informovat o právním řádu soudobé společnosti, o povinnostech a právech občanů a možnostech využívání sociální pomoci.

terapeutická skupina
Terapie spočívá v modulování každodenních situací, které vznikají při soužití s jinými lidmi. Klienti komunit se učí zvládat i složitější situace, konflikty a problémy, střety zájmu, zkrátka běžné události, které člověka mohou potkat v nechráněném prostředí ústavu, nebo prostředí sociální péče. Cílem je podpořit asertivní chování, touhu po spolupráci a tvořivém přístupu a schopnost ovládat své vlastní pocity a emoce.
skupina studentů

Program terapeutických komunit

 • Individuální procedury, jejichž cílem je hledat optimální řešení vlastních problémů. Osoba spolupracuje v tomto případě se svým garantem.
 • Komunitní spolupráce, která zajišťuje každý den v určitou dobu setkávání všech účastníků terapie s terapeuty. Řeší se zde situace ve vztahu jednotlivce k celku – komunitě.
 • Skupinové terapie, kterých se účastní lidé s ryze vyhraněným společným problémem. Tímto způsobem se lépe rozebírají vzniklé situace a všichni mají možnost odnést si odtud jedinečné zkušenosti.
 • Výuka dovedností se zaměřuje na zvládání emocí při zátěži v běžných každodenních situacích.
 • Tematické postupy se zaměřením na hledání východiska ze situací souvisejících s poruchami osobnosti a vztahy k sobě samému a k ostatním lidem.

životní prostředí

 • Arteterapie a kreativita – jde o léčbu za pomoci výtvarných technik, hry na hudební nástroje, pohybových dovedností.
 • Jóga a relaxační techniky se zaměřují na různé formy aktivního odpočinku.
 • Sportovní aktivity různého druhu podle možností terapeutických center (stolní tenis, fotbal, volejbal apod.)
 • Pracovní terapeutické metody formou užitečných činností pro běžný chod domácnosti a centra, např. úklid, praní prádla, žehlení, vaření, zahradnické práce, drobná údržba domu apod.
 • Výlety a volný čas – jde o aktivní využívání volného času, např. turistiku, cykloturistiku, návštěvy koncertů, divadel, kina, výstavy, plaveckého bazénu atd.