Kontaktní informace na prodej ocelových trubek a štětovnic

Vodohospodářské stavby jsou jedním z nejdůležitějších stavebních odvětví v naší zemi. Zajišťují kupříkladu dodávku pitné vody, výrobu elektrického proudu v hydroelektrárnách, čištění odpadních vod, regulaci vodního toku pomocí hrází, jezů, nábřeží a navigací, odvádění splaškové vody, průtoky v melioračních kanálech a ventilačních šachtách atd. Starají se také o výstavbu a rekonstrukci mostních konstrukcí, lávek a technických přemostění na řekách, potocích a dalších vodních tocích či stojatých vodách.

přehradní hráz

Ocelové trubky – vodohospodářské stavby využívají ke své práci celou řadu stavebních materiálů a mezi nimi také ocelové trubky a potrubí. Je to nezbytná součást mnoha výrobních programů a počítá se s nimi u celé řady staveb, jejichž funkce má přímý i nepřímý vliv na život obyvatel měst i obcí. Kupříkladu docela nenápadná odvodní šachta pod dálnicí, která zajišťuje stabilitu mostní konstrukce rychlostní komunikace, by v případě nevhodného stavebního řešení mohla mít značný vliv na automobilový provoz, zejména na jeho bezpečnost. Stavební společnosti, které se podílí na plánování, rekonstrukci a výstavbě vodohospodářských staveb, potřebují znát kontaktní informace MTZ servis i na dodavatele ocelových trubek, kteří nabízí velmi široký sortiment pro různé stavební činnosti.

ocelové štětovnice

Štětovnice – součástí vodohospodářských staveb jsou i jezy a mostní konstrukce, a právě zde se velmi často setkáváme s dalším stavebním ocelovým prvkem s názvem štětovnice. Jsou to ohýbané ocelové silnostěnné plechy, které se spojují speciálními zámky, a vytváří pak souvislou stěnu, jež v průřezu připomíná lichoběžníkové zuby. Štětovnice se u vodních staveb využívají např. pro výstavbu pažení pro odvod vody ze stavební jámy a pro zpevnění jezových těles, čehož si můžete u některých jezů dobře povšimnout, například na Lužnici v Soběslavi či v Plané nad Lužnicí.